Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

09/04/2014 - 10:54
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и  Заповеди    №389 и №390/04.04.2014 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжностите: 1. Главен Инспектор в отдел “ОКМД”, Дирекци...
21/03/2014 - 10:09
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и  Заповеди    №314 и №315/19.03.2014 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжностите: 1.Младши експерт в Дирекция “ПБПЗ” Изиск...
18/03/2014 - 11:37
  От 18.03.2014г ще се раздава 30% Пентаксим от заявеното количество за II-то тримесечие. Носете си заявки за II-то тримесечие на 2014г.   Директор Дирекция НЗБ Д-р М. Троянчева

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.