Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

24/11/2015 - 13:01
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за жи...
13/11/2015 - 15:22
ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ „ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ” От 1977 година в САЩ всеки трети четвъртък на месец ноември по инициатива на Американската общност за борба с рака (ACS) се организира кампания срещу тютюнопушенето. Това е кампания,...
13/11/2015 - 15:37
Предстои провеждане на организиран популационен скрининг на онкологични заболявания изготвен на база въведения пилотен модел за скрининг на три вида ракови заболявания в рамките на проект BG051P0001-5.3.02-001-C0001 "СПРИ и се прегледай",...
05/11/2015 - 19:26
РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ул. “Перущица” 1      Директор 032/649 000    факс  032/643 438     e-mail: rzipd@plov.net...
30/10/2015 - 16:33
От 02.11.2015 г. /Понеделник/ РЗИ ще предоставя на ОПЛ  ваксина Тd.
15/10/2015 - 17:02
ХРАНЕНЕ ЗА ЗДРАВИ КОСТИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ Ежегодно отбелязваният под егидата на Международната фондация по остеопороза - Световен ден за профилактика на остеопорозата - 20 октомври през 2015 г. е фокусиран върху правилното хранене през различните...
14/09/2015 - 09:57
Във връзка с прието Постановление № 246 от 7 септември 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,  Ви уведомяваме, че същото е обнародвано в бр. 70 на Държавен вестник от...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.