Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

02/08/2017 - 09:17
                          С П Р А В К А за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за                    ...
19/07/2017 - 14:44
      С П Р А В К А            за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за              ...
10/07/2017 - 11:20
На основание чл.10 а  от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  № РД-02-578/ 03.07.2017 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: 1.Конкурс за длъжност „Юрисконсулт“  в  Дирекция “АПФСО" Изиск...
03/07/2017 - 16:20
1. Населените места с режимно водоснабдяване –няма.           2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период -42 броя. 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматори...
19/06/2017 - 15:32
  С П Р А В К А за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за                           ...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.