Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

17/09/2014 - 10:39
  Р З И П л о в д и в МИНИСТЕРСТВО    НА    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОРГАН   ЗА   КОНТРОЛ    вид  А  - Пловдив   ул....
12/09/2014 - 09:47
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ   ул. “Перущица” 1  Директор 032/649 000  факс  032/643 438   e-mail: rzipd@...
09/09/2014 - 12:23
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕТО НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. Допълнително предоставени от Министерство на здравеопазването пояснения и правилно тълкуване на отдел...
03/09/2014 - 13:37
На основание чл.59,ал.1,т.3 от Закона за здравето,чл.5,ал.1 от Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България и Заповед №РД-01-209 от 27.08.2014г.на Министъра на здравеопазването           До...
01/09/2014 - 08:43
ДЕФИНИЦИЯ НА СЛУЧАЙ 1.  Критерии. 1.1.  Клинични критерии. Случай на ЕВИ е всеки случай с наличие в момента (или преди настъпването па смъртен изход) на: •        повишена телесна темп...
01/09/2014 - 14:48
Общини - Марица, Стамболийски, Куклен и Раковски  - 15. 09. 2014 г. Общини - Брезово, Калояново, Съединение, Родопи, Кричим  и Хисаря    - 16. 09. 2014 г. Общини – Перущица,  Асеновград, Лъки и Садово ...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.